De afgelopen jaren heeft de gemeente Halderberge nauw samengewerkt met afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver en de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval in deze gemeenten. De doelstelling daarbij is om die hoeveelheid terug te dringen naar 100 kg per persoon in 2020. Een ambitieus plan, omdat de hoeveelheid restafval in Halderberge in 2016 nog op 193 kg per persoon lag. Daarnaast willen we ook de totale hoeveelheid afval verminderen (628 kg per inwoner), maar ook daar zitten we nog ruim boven het landelijk niveau (512 kg per inwoner).

De belangrijkste reden van recycling is dat het grondstoffen en energie bespaart. Sommige grondstoffen worden schaars, zoals de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van mobiele telefoons, lcd-schermen en zonnecollectoren: indium, gallium, germanium, platinametalen etc. Die kun je dus makkelijker en goedkoper uit oude mobiele telefoons en ander elektronisch afval halen. Ook kost de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen meestal veel meer energie dan wanneer oude materialen gerecycled worden. Het produceren van nieuw aluminium kost bijvoorbeeld twintig keer zoveel energie als het omsmelten van oud aluminium. Terwijl de kwaliteit meestal gelijk is.

Door recycling komen veel minder schadelijke stoffen in het milieu. Denk aan zware metalen uit batterijen of chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s) uit koelkasten. Bovendien wordt er minder afval verbrand. De moderne afvalverbrandingsinstallaties zijn een stuk schoner dan vroeger, maar toch veroorzaken ze nog steeds enige luchtvervuiling. Daar staat tegenover dat afvalverbrandingsinstallaties wel bruikbare energie opwekken. Maar hoe je het ook wendt of keert, verbranding blijft verspilling van grondstoffen.

Halderberge werkt met het gedifferentieerde tarievensysteem voor afvalinzameling, waarmee goed afval scheiden wordt beloond. Uw afvalkosten bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste gedeelte is voor iedereen hetzelfde. Maar op het variabele gedeelte kunt u zelf invloed uitoefenen. Dat heeft te maken met het aantal keren dat u de grijze container aanbiedt. Hoe minder vaak u dat doet, hoe lager het variabele gedeelte en uiteindelijk de totale kosten. Door goed afval scheiden houdt u minder vaak restafval over en hoeft u dus minder vaak uw grijze container aan te bieden.

Veelgestelde vragen

De precieze locaties van de zakkenautomaten vindt u hier terug.